Information om insamlade personuppgifter

Information om insamlade personuppgifter sker i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (GDPR).

Sportförsäkringar bedriver verksamhet med försäkringsförmedling, rådgivning i finansiella tjänster och kompetensutveckling, upphandling i administrativa system i försäkringsfrågor och därmed jämförlig verksamhet.

I sin verksamhet tecknar Sportförsäkringar avtal för kunders räkning inom ramen för sin verksamhets ovan angivna ändamål.

Förmedling av en försäkring eller rådgivning i finansiella tjänster som leder till avtal förutsätter att Sportförsäkringar mottar, registrerar och vidarebefordrar de personuppgifter som är nödvändiga för att en tjänst eller en försäkringsprodukt kan avtalas och förmedlas till kunden.

Sportförsäkringar behandlar enbart sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgöra avtalets skyldigheter och till vilka avtalsparten också lämnat sitt skriftliga samtycke enligt denna handling, enligt art 6-10 GDPR.

Information om insamlade personuppgifter från den registrerade

Ändamålen med behandlingen är att uppfylla sin avtalsrättsliga skyldighet mot den registrerade som tecknat avtal med Sportförsäkringar. Den lagliga grunden utgörs dels av nödvändigheten till behandlingen för fullgöra avtalet och dels att den registrerade lämnat sitt samtycke till den behandlingen. Den lagliga grunden kan även exempelvis utgöras av behandling enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller lag (2005:405) om försäkringsförmedling eller lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Förutom att Sportförsäkringar själv behandlar personuppgifterna för uppfyllande av sin avtalsdel kan personuppgifterna behöva överföras till mottagare som utfärdar den tjänst som avtalet avser, i förekommande fall försäkringsgivare eller andra finansiella verksamheter. Mottagare av personuppgifterna är dock uteslutande subjekt som omfattas av det avtal som Sportförsäkringar tecknat med den registrerade.

Personuppgifterna kommer att behandlas och lagras under avtalets löptid eller senast till den tidpunkt när lagenlig preskriptionstid, för fordringar med anledning av avtalet, har inträtt.

Uppgifter om försäkringstagare